Contact
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Support
Partner Login

Paswoord vergeten?
Ondernemingswaarden

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert u over de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) van onze websitebezoekers, belanghebbenden, klanten en leveranciers, deelnemers en sollicitanten. Voor de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke”, verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In sectie A van dit privacybeleid vindt u informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

In sectie B informeren wij u in detail over de verwerking van uw persoonsgegevens.

In sectie C vindt u informatie over de gebruikte cookies.

In de sectie D informeren wij u over uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Opmerking met betrekking tot de gebruikte termen:
• “Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); onder identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon verstaan die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of door een of meer bijzondere kenmerken waaruit de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon blijkt.
• “Verwerking” is elk(e) al dan niet via geautomatiseerde procedés uitgevoerde bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Het begrip is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

Inhoudsopgave

A INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE 3
B VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, DOEL VAN DE VERWERKING EN WETTELIJKE BASIS 3
1 ALGEMENE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING 3
1.1 Relevante rechtsgrondslagen 3
1.2 Samenwerking met verwerkers en derden 4
1.3 Doorgifte aan derde landen 4
1.4 Wissen van gegevens 4
2 GEGEVENSVERWERKING BIJ GEBRUIK VAN DE WEBSITE 4
2.1 Algemene gegevensverwerking bij bezoek aan de website 5
2.2 Aanvraag / contactformulier 6
2.3 Supportaanvraag 6
2.4 Partner Login / Aanmelding 7
2.5 Partneraanvraag 8
2.6 Nieuwsbrief 8
3 SOLLICITATIES 9
3.1 Soorten verwerkte gegevens 9
3.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de gegevensverwerking 10
3.3 Ontvanger van de gegevens 10
3.4 Bewaartermijn 10
4 ZAKELIJKE RELATIES MET BELANGHEBBENDEN, KLANTEN EN LEVERANCIERS 10
4.1 Soorten verwerkte gegevens 10
4.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de gegevensverwerking 11
4.3 Ontvanger van de gegevens 11
4.4 Bewaartermijn 12
5 ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN VAN DE GANTNER ACADEMY 12
5.1 Soorten verwerkte gegevens 12
5.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de gegevensverwerking 12
5.3 Ontvanger van de gegevens 13
5.4 Bewaartermijn 13
C GEBRUIK VAN COOKIES, WEBANALYSE- EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN 13
1 COOKIES EN RECHT VAN BEZWAAR BIJ DIRECT MARKETING 13
2 GOOGLE ANALYTICS 13
3 LINKEDIN INSIGHT TAG 14
4 FACEBOOK-PIXEL 14
5 LEADFEEDER 15
D RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN 16
1 RECHT VAN INZAGE VAN DE BETROKKENE 16
2 RECHT OP RECTIFICATIE 16
3 RECHT OP VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING 16
4 RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS 16
5 RECHT VAN BEZWAAR 16
6 RECHT VAN INTREKKING 16
7 RECHT VAN BEROEP 16

A Informatie over de verantwoordelijke

Voor de verwerking van uw gegevens is elke onderneming van de GANTNER Group, waarmee u een zakelijke relatie onderhoudt of aan wie u uw gegevens toevertrouwt, verantwoordelijk. Op onze website vindt u onder Onderneming / Vestigingen een lijst met de ondernemingen van de GANTNER Group.

De in het colofon genoemde GANTNER Electronic GmbH is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw gegevens of uw rechten en aanspraken inzake gegevensbescherming wil uitoefenen, neem dan via e-mail contact op met privacy(@)gantner.com.

Toezichthouder van gegevensbescherming

België / Nederland / Engeland:
GANTNER NV
Ter Waarde 50/4A
BE-8900 Ieper
Contact: privacy@gantner.be

Duitsland:
Riske IT GmbH
Pascal Riske
Keldenicher Straße 23
D-50389 Wesseling
Contact: datenschutz@riske-it.de

Oostenrijk:
Graf Consultings GmbH
Karwendelstr. 7
D-86949 Windach
Contact: datenschutz@gc-gmbh.com

B Verwerking van persoonsgegevens, doel van de verwerking en wettelijke basis

In hoofdstuk 1 van deze sectie verstrekken wij u algemene informatie over de wettelijke basis, de samenwerking met gegevensverwerkers, de overdracht van gegevens aan derde landen en het wissen van gegevens.

In hoofdstuk 2 van deze sectie informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het bezoek aan onze website en over het gebruik van onze online aanbiedingen, zoals het contactformulier, de aanvraag tot support, het aanmelden van partners, het aanvragen van partners en de newsletter.

Bovendien informeren wij
• Sollicitanten (hoofdstuk 3),
• Prospects, klanten en leveranciers (hoofdstuk 4);
• Deelnemers aan evenementen van de GANTNER Academy (hoofdstuk 5)
over de verwerking van hun persoonsgegevens.

1 Algemene informatie over gegevensverwerking

1.1 Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 van de AVG informeren wij u over de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in de privacyverklaring vermeld wordt, is het volgende van toepassing: de rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, lid 1, letter a en art. 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking van de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen alsook het beantwoorden van vragen is art. 6, lid 1, letter b van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen is art. 6, lid 1, letter c van de AVG en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is art. 6, lid 1, letter f van de AVG. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1 letter d van de AVG als rechtsgrondslag.

1.2 Samenwerking met verwerkers en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen of ondernemingen (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit enkel op basis van wettelijke toestemming (bv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdiensten, conform art. 6, lid 1, letter b van de AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst), als u daarmee heeft ingestemd, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze legitieme belangen (bv. bij het inzetten van opdrachtgevers, webhosts, enz.). Indien wij derden belasten met de verwerking van gegevens op basis van een zgn. “verwerkingscontract” gebeurt dit op basis van art. 28 van de AVG.

1.3 Doorgifte aan derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt bij gebruik van diensten van derden of openbaarmaking resp. doorgifte van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als het nodig is om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting, of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemming verwerken wij of laten wij de gegevens in een derde land alleen verwerken als aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. van de AVG wordt voldaan. D.w.z. dat de verwerking bv. op basis van specifieke waarborgen wordt uitgevoerd, zoals een officieel erkend kader dat overeenstemt met het EU-niveau van privacybescherming of de eerbiediging van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde “modelovereenkomsten”).

1.4 Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform art. 17 en 18 van de AVG gewist of beperkt in hun verwerking. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze privacyverklaring zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Worden de gegevens niet verwijderd omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden vereist zijn, dan wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bv. voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden de gegevens in het bijzonder voor 6 jaar bewaard conform § 257 lid 1 van het Handelsgesetzbuch (HGB) (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige stukken, enz.) en 10 jaar conform § 147 lid 1 van de Duitse belastingwetgeving (AO) (boeken, aantekeningen, verslagen, boekhoudkundige stukken, handels- en bedrijfscorrespondentie, voor belastingheffing relevante documenten, enz.). Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk worden de gegevens in het bijzonder voor 7 jaar bewaard conform § 132 lid 1 van de Bundesabgabenordnung (BAO) (boekhoudkundige stukken, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, bewijsstukken, handelsbrieven, inkomsten en uitgaven, enz.), 22 jaar voor onroerende goederen en 10 jaar voor documenten betreffende elektronische verrichte diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten aan niet-ondernemers in EU-lidstaten waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

2 Gegevensverwerking bij gebruik van de website

De in het colofon genoemde GANTNER Electronic GmbH is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website.

Bij informatief gebruik van onze website verwerken wij gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen). Wanneer u bepaalde online aanbiedingen (bijv. contactformulier, aanmelden van partner) gebruikt, verwerken wij extra uw contactgegevens (bijv. naam, e-mail, telefoonnummers). Gedetailleerde informatie over de in het kader van het gebruik van online aanbiedingen verwerkte gegevens vindt u in de volgende paragrafen.

2.1 Algemene gegevensverwerking bij bezoek aan de website

2.1.1 Hosting
De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te verlenen: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken om dit online aanbod te beheren. Hierbij verwerken wij, resp. onze hostingproviders, bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belanghebbenden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige beschikbaarstelling van dit online aanbod conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG in combinatie met art. 28 van de AVG (afsluiten verwerkingscontract).

2.1.2 Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden
Wij, resp. onze hostingprovider, verzamelen, op basis van onze legitieme belangen conform art. 6, lid 1, letter f van de AVG gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten: naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van een succesvol bezoek, type browser plus versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de verzoekende provider. Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen (bv. om misbruik en fraude te onderzoeken) gedurende maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens die nodig zijn voor verdere bewijsvoering worden niet gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

2.1.3 Links naar andere internetsites
Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor onze eigen website. De internetpagina’s op onze website kunnen links (verwijzingen) bevatten naar internetpagina’s van derden. Op die internetpagina’s is onze privacyverklaring niet van toepassing. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om zorgvuldig de privacyrichtlijn te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt.

2.1.4 Online aanwezigheid op sociale media
We zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en deze daar te informeren over onze diensten. Bij het bezoeken van de betreffende netwerken en platforms gelden de verkoopvoorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitanten.

Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring verwerken we de gegevens van gebruikers indien ze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bv. door te reageren op onze online aanwezigheid of door ons berichten te sturen.

2.1.5 Gebruik van cookies, webanalyse- en trackingtechnologieën
Als u uw toestemming geeft, gebruiken wij cookies en webanalysetechnologieën om uw gebruiksgedrag op onze website te registreren en te analyseren.

De gegevensverwerking vindt plaats voor het optimaliseren van de vormgeving van onze website en van reclamecampagnes.

Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, webanalyse- en trackingtechnologieën vindt u in sectie C.

2.1.6 YouTube
We hebben YouTube-video’s opgenomen in ons online aanbod, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en vanaf onze website rechtstreeks kunnen worden afgespeeld.

Door een subpagina van onze website te bezoeken die is voorzien van een YouTube-plugin, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u uw profiel niet wilt toewijzen aan YouTube, moet u zich afmelden bij uw YouTube-account.

YouTube bewaart uw gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke verwerking gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) voor het leveren van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening daarvan tot YouTube moet richten.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

Overdracht naar derde landen is mogelijk. Als passende garanties werden zgn. standaardcontractbepalingen conform Art. 46 AVG afgesloten. Meer informatie hierover vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.
Let op! YouTube verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en dit kan niet worden uitgesloten. Het Europees Hof van Justitie heeft geen adequaat beschermingsniveau voor de Verenigde Staten bevestigd. Het risico bestaat met name dat de Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens voor controle- en toezichtdoeleinden en dat er geen doeltreffend rechtsmiddel beschikbaar is.

2.2 Aanvraag / contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier op onze website worden de gegevens van de gebruiker voor de behandeling van het contactverzoek en de afhandeling ervan conform Art. 6 lid 1 letter b van de AVG verwerkt. U kunt deze toestemming te allen tijde door middel van een e-mail aan privacy@gantner.com. intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft door de intrekking onaangetast. De gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een Customer Relationship Management systeem (“CRM-systeem”) of bij een vergelijkbare aanvraagorganisatie. We verwijderen de aanvragen als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. We controleren de noodzaak om de twee jaar. Bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.
Mittels des Support-Formulars auf unserer Website können Sie Ihre Anfrage an unseren Support übermitteln.

2.3 Supportaanvraag

Via het supportformulier op onze website kunt u uw aanvraag aan ons supportteam doorgeven.

2.3.1 Soorten verwerkte gegevens
Bij het versturen van het supportformulier worden alle door u ingevoerde gegevens opgeslagen, namelijk:

• Naam
• E-mailadres
• Telefoon
• Bedrijf
• Bericht

2.3.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de verwerking
De gegevens worden verwerkt in een servicebeheersysteem om uw supportaanvraag te behandelen en hieromtrent contact met u op te nemen. Als u ons niet alle nodige informatie verstrekt, kunnen wij uw aanvraag mogelijk niet behandelen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in verband met uw supportaanvraag is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1, letter f AVG) bij het afwikkelen van supportaanvragen en het onderhouden van de zakelijke relatie met u.

2.3.3 Ontvanger van de gegevens
Om de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden te vervullen, kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan ondernemingen van de GANTNER Group. Indien gegevensverwerkingstaken worden uitgevoerd door ondernemingen van de GANTNER Group buiten de EU of de EER, dan wordt het passende niveau van gegevensbescherming bepaald door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie conform art. 45 AVG of door maatregelen conform art. 44 e.v. AVG.

2.3.4 Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor het bewaardoel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen (bv. commerciële en fiscale bewaarverplichtingen) of met de uitoefening van het recht op verwijdering.

2.4 Partner Login / Aanmelding

GANTNER-partners kunnen zich op onze website registreren voor de Partner Login om toegang te krijgen tot alle informatie over technische en marketingrelevante gegevens van onze producten.

2.4.1 Soorten verwerkte gegevens:
In het kader van het registratieproces worden alle door u ingevoerde gegevens (verplichte velden) opgeslagen, namelijk:

• E-mailadres
• Wachtwoord
• Aanspreking
• Voor- en achternaam
• Bedrijf
• Adres (straat, plaats, provincie, postcode)
• Land
• Telefoon
• GANTNER-contactpersoon

2.4.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de verwerking
De gegevens worden gebruikt om uw partneraccount te beheren en u toegang te geven tot de verstrekte informatie. Voor belangrijke veranderingen, bv. van de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven om u te informeren. Indien u ons niet alle nodige gegevens (verplichte velden) verstrekt, kunnen we eventueel niet controleren of u bevoegd bent om u te registeren voor de Partner Login.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking bij het behandelen van uw partneraanvraag is ons overwegende gerechtvaardigde belang volgens art. 6, lid 1, letter f om de zakelijke relatie met u te onderhouden.

2.4.3 Bewaartermijn
De persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de registratie voor de Partner Login worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende registratie en vervolgens verwijderd. Bovendien worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens op grond van de geldende wettelijke bepalingen en/of bewaarverplichtingen opgeslagen.

2.5 Partneraanvraag

Ondernemingen die een partner van GANTNER willen worden, kunnen hun aanvraag indienen via het gepaste formulier op de website.

2.5.1 Soorten verwerkte gegevens
Bij het versturen van het formulier voor de partneraanvraag worden alle door u ingevoerde gegevens opgeslagen, namelijk:

• Bedrijf
• Adres
• Contactgegevens
• Bedrijfsprofiel
• Aantal medewerkers in div. afdelingen
• Referenties
• geografische markt
• vertegenwoordigde ondernemingen
• Omzet
• Redenen om GANTNER-producten en -oplossingen te integreren

2.5.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de verwerking
De gegevens worden verwerkt om uw partneraanvraag te behandelen en hieromtrent contact met u op te nemen. Als u ons niet alle nodige informatie verstrekt, kunnen wij uw aanvraag mogelijk niet behandelen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking bij het behandelen van uw partneraanvraag is ons overwegende gerechtvaardigde belang volgens art. 6, lid 1, letter f om de zakelijke relatie met u te onderhouden.

2.5.3 Bewaartermijn
De persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de partneraanvraag worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende registratie en vervolgens verwijderd. Bovendien worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens op grond van de geldende wettelijke bepalingen en/of bewaarverplichtingen opgeslagen.

2.6 Nieuwsbrief

Met de volgende aanwijzingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de aanmeldings-, verzend- en statistische analyseprocedure en uw recht op bezwaar. Wanneer u zich op onze nieuwsbrief abonneert, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met commerciële informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Indien in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud hiervan concreet wordt omschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Verder bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en over ons. Double opt-in en registratie: De aanmelding voor onze nieuwsbrief verloopt via een zgn. double opt-in procedure. Dit houdt in dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt, waarin wij u vragen om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen dat iemand zich kan aanmelden met een ander e-mailadres. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip en het IP-adres. Tevens worden de wijzigingen geregistreerd van uw gegevens opgeslagen bij de verzenddienst. Aanmeldingsgegevens: Om u voor de nieuwsbrief aan te melden, is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Optioneel verzoeken wij u een naam op te geven, zodat wij u in de nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken. Duitsland: Het versturen van de nieuwsbrief en de daarmee verbonden succesmeting gebeurt op basis van de toestemming van de ontvangers conform art. 6 lid 1 letter a, art. 7 van de AVG in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 van de Duitse wet inzake misleidende reclame (UWG) resp. op basis van de wettelijke toestemming conform § 7 lid 3 van de UWG. De registratie van de aanmeldingsprocedure gebeurt op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Wij zijn geïnteresseerd in de toepassing van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers beantwoordt en ons ook toelaat om de toestemming te bewijzen. Opzegging/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen, d.w.z. uw toestemming herroepen. Een link voor de opzegging van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. Op basis van onze legitieme belangen kunnen wij uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren om een eerder verleende toestemming te kunnen aantonen voordat we ze voor de nieuwsbriefverzending verwijderen. Het doel van de verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot de mogelijke verdediging tegen aanspraken. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd de eerdere toestemming wordt bevestigd.

2.6.1 Nieuwsbrief – Verzenddiensten
De nieuwsbrief wordt verstuurd via de verzenddienst “MailChimp”, een verzendplatform voor nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten. Het privacybeleid van de verzenddienst kan hier worden bekeken: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses of SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
De verzenddienst wordt ingezet op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG en een overeenkomst voor contractverwerking conform art. 28 lid 3 zin 1 van de AVG. De verzenddienst kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, voor het optimaliseren of het verbeteren van de eigen diensten, bv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. De verzenddienst gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

2.6.2 Nieuwsbrief – Succesmeting
De nieuwsbrieven bevatten een zgn. “webbeacon”, d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van onze server of, als we een verzenddienst inzetten, van diens server. In het kader van deze aanvraag worden in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem alsook uw IP-adres en het tijdstip van openen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgewoonten volgens hun locaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden. Bij de statistische onderzoeken wordt ook bekeken of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan weliswaar om technische redenen worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons doel, noch dat van de verzenddienst, indien ingezet, om individuele gebruikers te observeren. De uitkomsten helpen ons veel meer om inzicht te krijgen in de leesgewoonten van onze gebruikers en om onze inhoud op basis hiervan aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te kunnen verzenden die aan de interesses van onze gebruikers voldoet.

3 Sollicitaties

De informatie inzake gegevensbescherming voor sollicitaties geldt zowel voor het sollicitatieformulier op onze website als voor open sollicitaties of sollicitaties die via een andere weg bij ons binnenkomen. De onderneming van de GANTNER Group die in de vacature wordt genoemd is telkens verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

3.1 Soorten verwerkte gegevens

Wij verwerken de gegevens van sollicitanten die worden ingevuld op het sollicitatieformulier of op een andere manier (bv. per e-mail) aan ons worden verstrekt in de loop van de sollicitatieprocedure. Deze betreffen met name algemene gegevens, contactgegevens en gegevens uit sollicitatiedocumenten zoals cv, foto of getuigschriften.

De verstrekking van de gegevens die op het sollicitatieformulier als verplichte velden (naam, e-mail, bericht) zijn gemarkeerd, is noodzakelijk om een sollicitatie te behandelen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de sollicitatieprocedure af te ronden.

3.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de gegevensverwerking

De gegevens dienen voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure, met name het controleren van sollicitaties, het contacteren van de sollicitant en het uitvoeren van sollicitatiegesprekken om de geschikte personen te selecteren voor de open posities in onze onderneming.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vloeit voort uit de precontractuele maatregel die verbonden is met de aanvraag van de sollicitant, conform art. 6, lid 1, letter b AVG.

3.3 Ontvanger van de gegevens

Sommige van de bovengenoemde ondernemingen van de GANTNER Group bevinden zich buiten de EU of de EER en verwerken daar persoonsgegevens. Wij geven de persoonsgegevens van de sollicitant echter alleen door aan landen waarvoor de Europese Commissie heeft besloten dat ze over een passend niveau van gegevensbescherming beschikken of wij treffen maatregelen conform artikel 44 e.v. AVG om alle ontvangers een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Het is ook mogelijk dat wij gedurende de sollicitatieprocedure persoonsgegevens aan onze opdrachtverwerkers (bv. IT-dienstverleners) in de EU doorgeven.

3.4 Bewaartermijn

Indien er een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, worden uw persoonsgegevens voor de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst opgeslagen met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Anders worden de gegevens door ons opgeslagen voor een periode van 7 maanden vanaf de datum van de afwijzingsbrief voor bewijsdoeleinden met het oog op de eventuele inroeping, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij verdere bewaring noodzakelijk is om vorderingen te kunnen verdedigen of de sollicitant uitdrukkelijk instemt met de verdere bewaring. De rechtsgrondslag voor de bewaring voor bewijsdoeleinden is ons gerechtvaardigde belang, conform art. 6, lid 1, letter f AVG, bij de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

4 Zakelijke relaties met belanghebbenden, klanten en leveranciers

In de volgende toelichtingen informeren wij onze belanghebbenden, klanten en leveranciers over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de zakelijke relatie.

4.1 Soorten verwerkte gegevens

Afhankelijk van de zakelijke relatie die we met u hebben, kunnen we de volgende gegevens verwerken:
• Algemene gegevens van de onderneming (bv. bedrijfsnaam, sector)
• Bankgegevens
• Contractgegevens
• Factuurgegevens
• Betaalgegevens, zoals gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van betalingstransacties of fraudepreventie
• Gegevens over de belastingverplichtingen en belastingberekening
• Gegevens over kredietwaardigheid
• Gegevens van uw contactpersoon: professionele contactgegevens (bv. naam, werkadres, zakelijk telefoonnummer en e-mailadres), functie, vertegenwoordigingsbevoegdheden, verwerkte bedrijfstransacties, beeldgegevens op videobewaking
• overige persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor het ontwikkelen, afwikkelen en beheren van (contractuele) zakelijke relaties en het onderhouden van zakelijke relaties of die u vrijwillig heeft verstrekt (bv. geplaatste bestellingen, bestelgegevens, uitgevoerde aanvragen of gegevens over projecten, communicatiegegevens, overige gegevens over de samenwerking)

4.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Afhankelijk van uw zakelijke relatie met ons verwerken wij uw gegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende rechtsgrondslagen:

a. Belanghebbenden
Wij verwerken uw gegevens voor precontractuele maatregelen, inclusief precontractuele communicatie. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1, letter f AVG) bij het nemen van precontractuele maatregelen betreffende uw aanvraag.

b. Klanten / leveranciers
Wij verwerken uw gegevens voor het vervullen van de met u afgesloten contracten, inclusief de contractuele communicatie, dienstverrichtingen en betalingsafwikkelingen die hiermee verband houden. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 letter f AVG) voor het vervullen van deze contracten.

Het doel van de verwerking van de beeldgegevens uit de videobewaking is het bewaken van locaties die zijn onderworpen aan ons huisrecht. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze beeldgegevens vloeit voort uit ons overwegende belang voor de bescherming van eigendommen, verantwoordelijkheid en preventie en de naleving van de algemene veiligheidsnormen.

c. Klanten
Naast de gegevensverwerking voor het afwikkelen van aanvragen en bestellingen, gebruiken wij de gegevens ook voor het uitvoeren van marketingmaatregelen per e-mail of per post in verband met producten en diensten die u heeft gekocht, zoals marketingcampagnes met aanbevelingen voor producten en diensten, klantenenquêtes, marktanalyses en evenementen. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in deze context is om u te informeren over recente productontwikkelingen. De rechtsgrondslag voor de verwerking vloeit voort uit ons overwegende belang (conform art. 6 lid 1, letter f) om de beschreven doeleinden te bereiken.

Het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kan te allen tijde worden herroepen door een e-mail te sturen naar privacy (@)gantner.com. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

4.3 Ontvanger van de gegevens

a. Belanghebbenden
In voorkomend geval worden uw gegevens doorgegeven aan ondernemingen van de GANTNER Group, voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

b. Klanten
Bij het afsluiten van een overeenkomst kunnen de gegevens eventueel aan de volgende ontvangers worden doorgegeven:

• Ondernemingen van de GANTNER Group, voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden
• Belastingadviseurs en accountants, voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van hun taak
• Onderaannemers / leveranciers die meewerken aan het leveren van onze diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van hun respectieve taak
• Administratieve en financiële overheden
• Wettelijke vertegenwoordigers in aanmanings- en incassozaken, voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van hun taak
• Gerechten
• IT-dienstverleners

c. Leveranciers
Gegevens van leveranciers kunnen we eventueel aan de volgende ontvangers doorgeven:

• Ondernemingen van de GANTNER Group, voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden
• Banken voor het afwikkelen van het betalingsverkeer
• Belastingadviseurs en accountants, voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van hun taak
• Klanten, als ontvanger van uw diensten
• Administratieve en financiële overheden
• Wettelijke vertegenwoordigers in aanmanings- en incassozaken, voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van hun taak
• Gerechten
• IT-dienstverleners

4.4 Bewaartermijn

Gegevens die wij op basis van uw toestemming verwerken, worden bewaard tot u uw herroeping intrekt en blijven bewaard gedurende de wettelijke termijn.

Tenzij bij de gegevensverzameling een expliciete bewaartermijn wordt vermeld, worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor het bewaardoel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen (bv. commerciële en fiscale bewaarverplichtingen) of met de uitoefening van het recht op verwijdering.

We bewaren beeldgegevens uit de videobewaking niet langer dan 72 uur, tenzij een langere bewaring noodzakelijk en evenredig is (bv. als strafrechtelijk gedrag werd opgenomen dat bijgevolg moet worden gemeld, zie § 13 lid 3 AVG).

5 Organisatie van evenementen van de GANTNER Academy

De GANTNER Academy organiseert evenementen (bv. technische opleidingen, webinars) om uitgebreide, gedetailleerde en professionele kennis en knowhow over GANTNER-oplossingen en -producten over te dragen. Bij de afwikkeling van de evenementen worden de hieronder beschreven verwerkingsactiviteiten uitgevoerd aanvullend op de onder punt 8 beschreven gegevensverwerking.

5.1 Soorten verwerkte gegevens

Voor het organiseren van evenementen van de GANTNER Academy verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Contactgegevens van de deelnemer
• Gegevens over het dienstverband van de deelnemer (firma, functie)
• vrijwillig verstrekte gegevens (bv. allergieën, intoleranties) van de deelnemer
• eventuele gegevens inzake het organiseren van een overnachtingsmogelijkheid (bv. aankomst- en vertrekgegevens, evt. voorkeuren en betalingsinformatie)
• overige persoonsgegevens die worden verstrekt in verband met de organisatie en deelname aan het evenement (bv. aard van het evenement, aankomst en vertrek, correspondentie)
• Beeldgegevens uit deelname aan evenementen

5.2 Doel van de verwerking en rechtsgrond van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking vindt plaats in ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1, letter f) voor de organisatie en afwikkeling van de evenementen. De kennisgeving van bijzondere soorten persoonsgegevens (bv. allergieën) is optioneel en wij verwerken deze gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, letter a).

Met betrekking tot de beeldgegevens van de deelname aan evenementen is het doel van de verwerking public relations en publicatie op onze website, onze socialmediakanalen of in onze aankondigingen (bv. nieuwsbrieven). De verwerking van beeldgegevens uit de deelname aan evenementen vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang bij geïllustreerde rapportages, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. (art. 6, lid 1, letter f AVG).

5.3 Ontvanger van de gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij noodzakelijk of wettelijk verplicht voor het nakomen van onze plichten.

5.4 Bewaartermijn

Tenzij bij de gegevensverzameling (bv. in het kader van een toestemmingsverklaring) een expliciete bewaartermijn wordt vermeld, worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor het bewaardoel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen (bv. commerciële en fiscale bewaarverplichtingen) of met de uitoefening van het recht op verwijdering.

C Gebruik van cookies, webanalyse- en trackingtechnologieën

1 Cookies en recht van bezwaar bij direct marketing

“Cookies” zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie is primair bedoeld om de informatie over een gebruiker (bv. het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod op te slaan.

Tijdelijke cookies, ofwel “sessie-cookies” of “transiënte cookies”, zijn cookies die weer worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie kan bv. de inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden “permanent” of “persistent” genoemd als ze ook na het afsluiten van de browser blijven opgeslagen. Zo kan bv. de inlogstatus worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Ook kunnen in een dergelijke cookie de voorkeuren van gebruikers opgeslagen worden die gebruikt worden voor die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. “Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke die het online aanbod beheert (anders, als het uitsluitend zijn cookies zijn, worden ze “first-party cookies” genoemd).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en verduidelijken dit in het kader van onze privacyverklaring. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser gewist worden. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan bij een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ worden gemeld. Verder kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

2 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst “Google Analytics“, die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS), wordt aangeboden om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De dienst maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Let op! Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en kan dit niet uitsluiten. Het Europees Hof van Justitie heeft geen adequaat beschermingsniveau voor de Verenigde Staten bevestigd. Het risico bestaat met name dat de Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens voor controle- en toezichtdoeleinden en dat er geen doeltreffend rechtsmiddel beschikbaar is.

Deze website maakt gebruik van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ingekort. Deze inkorting elimineert de persoonlijke referentie naar uw IP-adres. In het kader van de gegevensuitwisselingsovereenkomst die de websitebeheerders met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt deze de verzamelde informatie om het gebruik van de website en de activiteit op de website te evalueren en om diensten met betrekking tot het internetgebruik te verlenen.

U kunt het opslaan van cookies op uw apparaat verhinderen door de betreffende instellingen in uw browser aan te passen. Het is niet gegarandeerd dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken als uw browser geen cookies toestaat.

Verder kunt u via een browserplug-in voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verzonden en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link leidt u naar de betreffende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens over u verzamelt op deze website door te klikken op <a onclick=”alert(‘Google Analytics is uitgeschakeld’);” href=”javascript:gaOptout()”> deze link</a>. Door op de bovenstaande link te klikken, zult u een “opt-out cookie” downloaden. Uw browser moet daarom in het algemeen het opslaan van cookies voor dit doel toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, zult u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link moeten klikken.

3 LinkedIn Insight Tag

Onze website gebruikt de conversietool LinkedIn Insight Tag van LinkedIn Ireland Unlimited Company. Deze tool maakt een cookie aan in uw webbrowser, waarmee u o.a. de volgende gegevens kunt verzamelen: IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en paginagebeurtenissen (bijv. pagina-oproepen). Deze gegevens worden versleuteld, anoniem gemaakt binnen 7 dagen en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met Gantner, maar biedt geanonimiseerde rapporten over de doelgroep van de website en de weergaveprestaties. Aanvullend biedt LinkedIn via de Insight Tag de mogelijkheid van een retargeting. Gantner kan met behulp van deze gegevens doelgerichte reclame buiten zijn website weergeven, zonder dat u daarbij als websitebezoeker wordt geïdentificeerd. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u in de Privacyverklaring van LinkedIn.
Leden van LinkedIn kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden beheren in hun accountinstellingen.

Let op! LinkedIn verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten of dit kan niet worden uitgesloten. Het Europees Hof van Justitie heeft geen adequaat beschermingsniveau voor de Verenigde Staten bevestigd. Het risico bestaat met name dat de Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens voor controle- en toezichtdoeleinden en dat er geen doeltreffend rechtsmiddel beschikbaar is.

4 Facebook-Pixel

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde „Facebook-Pixel“ van het sociale netwerk „Facebook“ van Facebook Inc. („Facebook“) voor de volgende doeleinden:

a. Facebook (website) Custom Audiences
We gebruiken de Facebook-Pixel voor remarketingdoeleinden om u binnen 180 dagen opnieuw te kunnen aanspreken. Daardoor kunnen aan gebruikers van de website in het kader van het bezoek van het sociale netwerk „Facebook“ of andere websites die de procedure ook gebruiken, interessegerelateerde advertenties („Facebook-Ads”) worden getoond. Zo willen we u advertenties tonen die voor u interessant zijn om onze website of ons aanbod interessanter voor u te maken.

b. Facebook-conversie
Bovendien willen we er met behulp van de Facebook-Pixel voor zorgen dat onze Facebook-Ads voldoen aan de potentiële interesse van de gebruikers en geen storende invloed hebben. Met behulp van de Facebook-Pixel kunnen we de effectiviteit van de Facebook-Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen, waarin we zien of gebruikers na een klik op een Facebook-Ad zijn doorgestuurd naar onze website (zgn. „Conversie“).

Op basis van de gebruikte marketingtool (Facebook-Pixel) maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook zodra u akkoord gaat met het gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. Door de integratie van de Facebook-Pixel ontvangt Facebook de informatie dat u onze website hebt geopend of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een dienst van Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen.
De verwerking van de gegevens door Facebook gebeurt in het kader van Facebooks Gegevensgebruiksrichtlijn. Speciale informatie en details over de Facebook-Pixel en de werking ervan vindt u ook in het helpgedeelte van Facebook.

Begunstigde:
Gezamenlijke verantwoordelijkheid:
Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook) verantwoordelijk voor het verzamelen en verzenden van de gegevens in het kader van dit proces. Dit geldt voor de volgende doeleinden:
Het opstellen van geïndividualiseerde of passende weergaven en het optimaliseren daarvan
Het verzenden van commerciële en transactiegerelateerde berichten (bijv. via Messenger)

De volgende verwerkingen vallen derhalve niet onder de gemeenschappelijke verwerking:
De verwerking, die plaatsvindt na de verzameling en overdracht, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Facebook.
Het opstellen van rapporten en analyses in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebeurt in het kader van een orderverwerking en valt daarmee onder onze verantwoordelijkheid.

Voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij met Facebook een betreffende overeenkomst afgesloten, die u hier kunt vinden: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Daarin worden de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichting volgens de AVG met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid vastgelegd.

De contactgegevens van de verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrondslag en verdere informatie over de rechten van betrokkenen vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy. Wij geven de gegevens in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid door op basis van het gerechtvaardigde belang conform Art. 6 (1) f AVG.

Let op! Facebook verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en kan dit niet uitsluiten. Het Europees Hof van Justitie heeft geen adequaat beschermingsniveau voor de Verenigde Staten bevestigd. Het risico bestaat met name dat de Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens voor controle- en toezichtdoeleinden en dat er geen doeltreffend rechtsmiddel beschikbaar is.

Informatie over de voorwaarden voor gegevensbeveiliging vindt u hier. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms en over de verwerkingen op basis van standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

5 Leadfeeder

Daarnaast maken wij gebruik van de dienst Leadfeeder van Liidio Oy (Mikonkatu 17 C,Helsinki, Finland). Leadfeeder gebruikt onze Google Analytics-gegevens. De door Google ter beschikking gestelde IP-adressen worden gebruikt om de verzamelde gegevens te koppelen aan bedrijven die op internet onder deze IP-adressen te vinden zijn. De IP-adressen worden reeds door Google Analytics ingekort, waarbij een persoonsgebonden toewijzing niet mogelijk is. Desalniettemin kan er, in voorkomend geval, sprake zijn persoonsidentificatie door de doorverwijzing naar de gelinkte informatie. Gegevens die wij van Leadfeeder ontvangen zijn de bedrijfsnaam, de opgeroepen pagina ‘s, de tijd van het bezoek, het Reverse Domain van het IP-adres, de verwijzende pagina, toepassing of dienst, met inbegrip van de zoekopdrachten die u naar onze website hebt gestuurd, browsergegevens en het gebruikte besturingssysteem.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Leadfeeder vindt u hier.
U kunt het opslaan van een gebruikersprofiel of gegevens over uw gebruik van onze website door Leadfeeder met behulp van een “opt-out” verhinderen. De mogelijkheid en informatie hierover vindt u op: https://yourdata.leadfeeder.com/

D Rechten van de betrokken personen
1 Recht van inzage van de betrokkene
U heeft het recht om een bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, alsook nadere informatie en een kopie van de gegevens conform art. 15 van de AVG.
2 Recht op rectificatie
U heeft conform art.16 van de AVG het recht om de vervollediging van uw gegevens of de rectificatie van onjuiste gegevens over u te verlangen.
3 Recht op verwijdering en beperking van de verwerking
U heeft conform art. 17 van de AVG het recht dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, conform art. 18 van de AVG te verlangen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
4 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om te verlangen dat de u betreffende gegevens verkrijgt die u aan ons ter beschikking heeft gesteld conform art. 20 van de AVG en te eisen dat ze aan andere verantwoordelijken worden overgedragen.
5 Recht van bezwaar
U kunt altijd bezwaar indienen tegen de toekomstige verwerking van de u betreffende gegevens conform art. 21 van de AVG. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden.
6 Recht van intrekking
U heeft het recht om uw verleende toestemming conform art. 7 lid 3 van de AVG met toekomstige werking in te trekken.
7 Recht van beroep
U heeft tevens conform art. 77 van de AVG het recht om een bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt op elk moment aanspraak doen op uw rechten via het e-mailadres privacy@gantner.com of privacy@gantner.be

 

Geldig vanaf mei 2021

Meer informatie

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (bijv. tracking pixels) om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken (bijv. taalinstellingen) en voor zover u uw toestemming hebt gegeven voor statistische, analyse- en marketingdoeleinden.

Behalve de voor de goede werking vereiste cookies (essentiële cookies), die niet gedeselecteerd kunnen worden, kunt u de afzonderlijke cookies voor statistische en marketingdoeleinden individueel aanvaarden of weigeren.

Met deze cookies worden door ons en door derden (die ook in de VS gevestigd zijn) persoonsgegevens verwerkt. Het Europees Hof van Justitie heeft geen adequaat beschermingsniveau voor de Verenigde Staten bevestigd. Het risico bestaat met name dat uw gegevens voor controle- en toezichtdoeleinden door de Amerikaanse autoriteiten worden gebruikt en dat er geen doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar zijn.

Door te klikken op ‘Alle cookies (incl. Amerikaanse aanbieders) accepteren’ stemt u ermee in dat cookies van ons en van derden (ook in de VS) mogen worden gebruikt zoals beschreven in onze privacyverklaring.

U kunt uw verleende toestemmingen op ieder moment intrekken via het gedeelte ‘Cookie-instellingen’ onderaan de website.

Voor meer informatie: Privacyverklaring & Impressum