Contact

Support

Partner Login

Paswoord vergeten?
Ondernemingswaarden

Privacyverklaring

1 Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert u over de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online aanbod en de gerelateerde websites, functies en inhoud alsook externe online aanwezigheden, zoals ons socialmediaprofiel. (hierna gezamenlijk “online aanbod” genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke”, verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.1 Verantwoordelijke

GANTNER Electronic GmbH
Bundesstr. 12
A-6714 Nüziders
Contact: info@gantner.com

1.2 Toezichthouder van gegevensbescherming

België / Nederland / Engeland:
GANTNER NV
Ter Waarde 50
BE-8900 Ieper
Contact: privacy@gantner.be

Duitsland:
GANTNER Electronic GmbH Duitsland
Michael Kniehöfer
Industriestr. 40f
D-44894 Bochum
Contact: datenschutz@gantner.de

Oostenrijk:
Graf Consultings GmbH
Karwendelstr. 7
D-86949 Windach
Contact: datenschutz@gc-gmbh.com

1.3 Soorten verwerkte gegevens:

  • Contactgegevens (bv. naam, e-mail, telefoonnummers)
  • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden)
  • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen)

1.4  Categorieën betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

1.5  Doel van de verwerking

  • Verschaffing van het online aanbod, de functies en inhoud ervan
  • Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers
  • Veiligheidsmaatregelen

1.6  Gebruikte termen

“Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); onder identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon verstaan die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of door een of meer bijzondere kenmerken waaruit de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon blijkt. “Verwerking” is elk(e) al dan niet via geautomatiseerde procedés uitgevoerde bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Het begrip is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

2 Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 van de AVG informeren wij u over de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in de privacyverklaring vermeld wordt, is het volgende van toepassing: de rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, lid 1, letter a en art. 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking van de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen alsook het beantwoorden van vragen is art. 6, lid 1, letter b van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen is art. 6, lid 1, letter c van de AVG en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is art. 6, lid 1, letter f van de AVG. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1 letter d van de AVG als rechtsgrondslag.

2.1  Samenwerking met verwerkers en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen of ondernemingen (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit enkel op basis van wettelijke toestemming (bv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdiensten, conform art. 6, lid 1, letter b van de AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst), als u daarmee heeft ingestemd, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze legitieme belangen (bv. bij het inzetten van opdrachtgevers, webhosts, enz.). Indien wij derden belasten met de verwerking van gegevens op basis van een zgn. “verwerkingscontract” gebeurt dit op basis van art. 28 van de AVG.

2.2 Doorgifte aan derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt bij gebruik van diensten van derden of openbaarmaking resp. doorgifte van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als het nodig is om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting, of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemming verwerken wij of laten wij de gegevens in een derde land alleen verwerken als aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. van de AVG wordt voldaan. D.w.z. dat de verwerking bv. op basis van specifieke waarborgen wordt uitgevoerd, zoals een officieel erkend kader dat overeenstemt met het EU-niveau van privacybescherming (bv. voor de VS door het “Privacy Shield”) of de eerbiediging van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde “modelovereenkomsten”).

2.3 Rechten van de betrokken personen

U heeft het recht om een bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, alsook nadere informatie en een kopie van de gegevens conform art. 15 van de AVG. U heeft conform art.16 van de AVG het recht om de vervollediging van uw gegevens of de rectificatie van onjuiste gegevens over u te verlangen. U heeft conform art. 17 van de AVG het recht dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, conform art. 18 van de AVG te verlangen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt. U heeft het recht om te verlangen dat de u betreffende gegevens verkrijgt die u aan ons ter beschikking heeft gesteld conform art. 20 van de AVG en te eisen dat ze aan andere verantwoordelijken worden overgedragen. U heeft tevens conform art. 77 van de AVG het recht om een bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt op elk moment aanspraak doen op uw rechten via het e-mailadres datenschutz(@)gc-gmbh.com of privacy(@)gantner.be

2.4 Recht van intrekking

U heeft het recht om uw verleende toestemming conform art. 7 lid 3 van de AVG met toekomstige werking in te trekken.

2.5 Recht van bezwaar

U kunt altijd bezwaar indienen tegen de toekomstige verwerking van de u betreffende gegevens conform art. 21 van de AVG. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

2.6 Cookies en recht van bezwaar bij direct marketing

“Cookies” zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie is primair bedoeld om de informatie over een gebruiker (bv. het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod op te slaan. Tijdelijke cookies, ofwel “sessie-cookies” of “transiënte cookies”, zijn cookies die weer worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie kan bv. de inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden “permanent” of “persistent” genoemd als ze ook na het afsluiten van de browser blijven opgeslagen. Zo kan bv. de inlogstatus worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Ook kunnen in een dergelijke cookie de voorkeuren van gebruikers opgeslagen worden die gebruikt worden voor die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. “Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke die het online aanbod beheert (anders, als het uitsluitend zijn cookies zijn, worden ze “first-party cookies” genoemd). Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en verduidelijken dit in het kader van onze privacyverklaring. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser gewist worden. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan bij een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ worden gemeld. Verder kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

2.7 Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform art. 17 en 18 van de AVG gewist of beperkt in hun verwerking. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze privacyverklaring zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Worden de gegevens niet verwijderd omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden vereist zijn, dan wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bv. voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden de gegevens in het bijzonder voor 6 jaar bewaard conform § 257 lid 1 van het Handelsgesetzbuch (HGB) (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige stukken, enz.) en 10 jaar conform § 147 lid 1 van de Duitse belastingwetgeving (AO) (boeken, aantekeningen, verslagen, boekhoudkundige stukken, handels- en bedrijfscorrespondentie, voor belastingheffing relevante documenten, enz.). Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk worden de gegevens in het bijzonder voor 7 jaar bewaard conform § 132 lid 1 van de Bundesabgabenordnung (BAO) (boekhoudkundige stukken, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, bewijsstukken, handelsbrieven, inkomsten en uitgaven, enz.), 22 jaar voor onroerende goederen en 10 jaar voor documenten betreffende elektronische verrichte diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten aan niet-ondernemers in EU-lidstaten waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

2.8 Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te verlenen: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken om dit online aanbod te beheren. Hierbij verwerken wij, resp. onze hostingproviders, bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belanghebbenden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige beschikbaarstelling van dit online aanbod conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG in combinatie met art. 28 van de AVG (afsluiten verwerkingscontract).

2.9 Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, resp. onze hostingprovider, verzamelen, op basis van onze legitieme belangen conform art. 6, lid 1, letter f van de AVG gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten: naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van een succesvol bezoek, type browser plus versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de verzoekende provider. Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen (bv. om misbruik en fraude te onderzoeken) gedurende maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens die nodig zijn voor verdere bewijsvoering worden niet gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

3 Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt (bv. via contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media) worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om het contactverzoek en de afwikkeling ervan te bewerken conform art. 6 lid 1 letter b van de AVG. De gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een Customer Relationship Management systeem (“CRM-systeem”) of bij een vergelijkbare aanvraagorganisatie. Wij wissen de verzoeken zodra ze niet langer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar. Bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

4 Nieuwsbrief

Met de volgende aanwijzingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de aanmeldings-, verzend- en statistische analyseprocedure en uw recht op bezwaar. Wanneer u zich op onze nieuwsbrief abonneert, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met commerciële informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Indien in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud hiervan concreet wordt omschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Verder bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en over ons. Double opt-in en registratie: De aanmelding voor onze nieuwsbrief verloopt via een zgn. double opt-in procedure. Dit houdt in dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt, waarin wij u vragen om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen dat iemand zich kan aanmelden met een ander e-mailadres. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip en het IP-adres. Tevens worden de wijzigingen geregistreerd van uw gegevens opgeslagen bij de verzenddienst. Aanmeldingsgegevens: Om u voor de nieuwsbrief aan te melden, is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Optioneel verzoeken wij u een naam op te geven, zodat wij u in de nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken. Duitsland: Het versturen van de nieuwsbrief en de daarmee verbonden succesmeting gebeurt op basis van de toestemming van de ontvangers conform art. 6 lid 1 letter a, art. 7 van de AVG in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 van de Duitse wet inzake misleidende reclame (UWG) resp. op basis van de wettelijke toestemming conform § 7 lid 3 van de UWG. De registratie van de aanmeldingsprocedure gebeurt op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Wij zijn geïnteresseerd in de toepassing van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers beantwoordt en ons ook toelaat om de toestemming te bewijzen. Opzegging/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen, d.w.z. uw toestemming herroepen. Een link voor de opzegging van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. Op basis van onze legitieme belangen kunnen wij uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren om een eerder verleende toestemming te kunnen aantonen voordat we ze voor de nieuwsbriefverzending verwijderen. Het doel van de verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot de mogelijke verdediging tegen aanspraken. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd de eerdere toestemming wordt bevestigd.

4.1 Nieuwsbrief – Verzenddiensten

De nieuwsbrief wordt verstuurd via de verzenddienst “MailChimp”, een verzendplatform voor nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten. Het privacybeleid van de verzenddienst kan hier worden bekeken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder het Privacy-Shield-verdrag en biedt hierdoor een garantie dat het Europese gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). De verzenddienst wordt ingezet op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG en een overeenkomst voor contractverwerking conform art. 28 lid 3 zin 1 van de AVG. De verzenddienst kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, voor het optimaliseren of het verbeteren van de eigen diensten, bv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. De verzenddienst gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

4.2 Nieuwsbrief – Succesmeting

De nieuwsbrieven bevatten een zgn. “webbeacon”, d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van onze server of, als we een verzenddienst inzetten, van diens server. In het kader van deze aanvraag worden in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem alsook uw IP-adres en het tijdstip van openen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgewoonten volgens hun locaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden. Bij de statistische onderzoeken wordt ook bekeken of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan weliswaar om technische redenen worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons doel, noch dat van de verzenddienst, indien ingezet, om individuele gebruikers te observeren. De uitkomsten helpen ons veel meer om inzicht te krijgen in de leesgewoonten van onze gebruikers en om onze inhoud op basis hiervan aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te kunnen verzenden die aan de interesses van onze gebruikers voldoet.

5 Links naar andere internetsites

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor onze eigen website. De internetpagina’s op onze website kunnen links (verwijzingen) bevatten naar internetpagina’s van derden. Op die internetpagina’s is onze privacyverklaring niet van toepassing. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om zorgvuldig de privacyrichtlijn te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt.

6 Online aanwezigheid op sociale media

We zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en deze daar te informeren over onze diensten. Bij het bezoeken van de betreffende netwerken en platforms gelden de verkoopvoorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitanten.

Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring verwerken we de gegevens van gebruikers indien ze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bv. door te reageren op onze online aanwezigheid of door ons berichten te sturen.

7 Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. ons belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid 1 van de AVG) maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder het Privacy Shield verdrag en biedt hierdoor een garantie dat het Europese recht op privacy wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om verdere met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te verlenen. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. We gebruiken Google Analytics uitsluitend met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen met behulp van de betreffende instelling in hun browsersoftware; gebruikers kunnen ook voorkomen dat de verzamelde gegevens via cookies en de aan hun gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Verdere informatie over het datagebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners (“Datagebruik door Google bij uw gebruik van websites en apps van onze partners”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Datagebruik voor reclamedoeleinden”), http://www.google.be/settings/ads (“Gegevens beheren die Google gebruikt om u doelgerichte reclame te laten zien”).

Geldig vanaf april 2020

Meer informatie