Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Support

Partner Login

Paswoord vergeten?
Ondernemingswaarden

Ondernemingsbeleid

Hier vindt u alles over ons ondernemingsbeleid:

 • Kwaliteitsbeleid en Milieubeleid
 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Welzijns- en veiligheidsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Onze bedrijfsfilosofie kan worden onderverdeeld in vijf strategische doelen die onze prestaties en expertise aantonen.

 1. Al onze activiteiten staan in het teken van klantgerichtheid. Het is onze visie om onze klanten en hun klanten betrouwbare en kwalitatieve producten te leveren. Doorslaggevend voor de prestaties is het concrete voordeel voor de klant (product-, servicekwaliteit en leverbetrouwbaarheid). De samenwerking is gebaseerd op eerlijkheid en openheid met onze klanten en is van fundamenteel belang om de onderneming toekomstgericht te kunnen oriënteren. We doen er alles aan om de hoogst mogelijke prestaties te realiseren en unieke dingen te bereiken die ons altijd iets beter maken dan de concurrentie. De claims en problemen van onze klanten maken we de onze en we streven ernaar ze te herkennen en op te lossen voordat ze door onze klanten worden aangesproken.
 2. De infrastructuur die in de onderneming aanwezig is en de goed opgeleide medewerkers vormen een solide basis voor de realisatie van een succesvol kwaliteitsbeleid. De verantwoordelijkheid van de medewerkers en hun inzet voor de kwaliteit van onze werkproducten worden gestimuleerd. Het belangrijkste doel is de systematische overdracht van de kwaliteitsgedachte tot in alle afdelingen van de onderneming met het doel onze prestaties continu te verbeteren, ook ten gunste van onze klanten.
 3. De kosten binnen en buiten de organisatie hebben een directe invloed op ons concurrentievermogen en de winst. Een bedrijfseconomische handelwijze is daarom een basisvoorwaarde om op lange termijn op de markt te kunnen overleven. In principe geldt: het aanhouden van de vastgelegde kwaliteit is economisch – ontbrekende kwaliteit veroorzaakt onnodige kosten.
 4. Als productiebedrijf zijn we afhankelijk van intensief contact en de relatie met onze leveranciers en partners. Deze relatie koesteren we met buitengewone zorgvuldigheid.
 5. Naast het voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook aan de eisen van de klant, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen voor het milieu en de veiligheid van onze medewerkers. Het doel is om het maximale voordeel voor de klant en de medewerkers met elkaar te combineren. De gezondheid van onze werknemers is belangrijk voor ons en daarom is een optimale werkomgeving, gezondheid en milieubescherming van groot belang.

Wij, de directie en de medewerkers, verbinden ons ertoe het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen ervan als gemeenschappelijke kwaliteitseisen te beschouwen en alle activiteiten in de onderneming daarop af te stemmen.

De directie
Mag. Elmar Hartmann

Datum: 9 februari 2022
Versie: V 05.10

Download kwaliteitsbeleid

Milieubeleid

Het behoud van onze natuurlijke omgeving en de levensbasis van toekomstige generaties, het veiligstellen van de werkplekken en de voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden zijn voor de firma GANTNER bijzonder belangrijk. Ons bedrijf zet zich in voor de praktische bescherming van het milieu. De bijbehorende doelstellingen worden gezamenlijk op elk operationeel niveau gerealiseerd. Wij zijn ervan overtuigd dat een actief milieubeleid bijdraagt aan de versterking van onze economische situatie. Door ons managementsysteem voortdurend te verbeteren, willen we op de lange termijn de impact van onze activiteiten op het milieu tot een minimum beperken.

Milieudoelstellingen

Het naleven van milieurelevante wettelijke voorschriften is voor ons vanzelfsprekend en wordt ook regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Bovendien verbeteren we voortdurend de milieu-impact van onze productieprocessen en producten, van planning tot verwijdering. Grondstoffen, energie, water en andere goederen worden zo zuinig en doelgericht mogelijk gebruikt. Onze medewerkers worden op het gebied van milieu gemotiveerd door trainingen en regelmatige informatie over milieubewust handelen.

Wij werken in alle openheid samen met onze contractanten en de autoriteiten over alle milieukwesties. Voor milieukritieke activiteiten en procedures die volgens de stand van de techniek niet kunnen worden voorkomen, zijn zowel noodplannen opgesteld als noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om het door ongevallen veroorzaakte vrijkomen van stoffen of energie te voorkomen. Er zijn voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat contractanten die op het terrein werken dezelfde milieuvoorschriften hanteren als onze organisatie.

Bij nieuwe investeringen wordt de best beschikbare technologie aan de hand van de inkoopcriteria van de firma GANTNER geselecteerd. De doeltreffendheid van ons milieubeleid en milieubeheersysteem is voortdurend gewaarborgd en wordt regelmatig gecontroleerd door interne en externe audits.

Doelstellingen en specifieke doelstellingen

De milieudoelstellingen en specifieke doelstellingen worden meetbaar vastgesteld en gedocumenteerd en toegespitst op afdelingsniveau. De milieudoelstellingen zijn in overeenstemming met het milieubeleid en bevatten de verplichting om milieubelasting te voorkomen en de milieuprestaties van de organisatie voortdurend te verbeteren.

De directie
Mag. Elmar Hartmann

Datum: 9 februari 2022
Versie: V 05.10

Download milieubeleid

Informatiebeveiligingsbeleid

Om onze verantwoordelijkheid en onze verplichtingen als GANTNER Electronic GmbH na te komen, zijn onze informatieactiva van essentieel belang. Hieronder vallen niet alleen de gegevens die in ons bedrijf aanwezig zijn, maar ook de fysieke informatietechnologie, de infrastructuur en de medewerkers.
We beschouwen de informatiebeveiliging niet als een belemmering voor onze activiteiten, maar als een zinvolle ondersteuning en een concurrentievoordeel.
Daarom hechten wij veel belang aan de bescherming van informatie (informatieactiva).

We hebben deze gezamenlijk geïdentificeerd, geëvalueerd en passende maatregelen in richtlijnen omgezet. De richtlijnen zijn voor alle medewerkers te allen tijde beschikbaar in het IMS (Integrated Management System) en zijn voor iedereen bindend geldig.

Met ons informatiebeveiligingsbeleid willen we

 • de algemene doelstellingen inzake informatiebeveiliging, nl. vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid, garanderen en op basis daarvan de
 • informatieactiva in ons bedrijf beschermen tegen bewuste of onbewuste manipulatie.
 • de rechten van onze medewerkers met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy veiligstellen.
 • garanderen dat ons bedrijf de wettelijke voorschriften voor informatiebeveiliging naleeft.
 • de gegevens van onze klanten zorgvuldig en in een veilige omgeving verwerken om het vertrouwen van hen te winnen en te behouden.
 • de risico’s voor ons bedrijf en onze klanten minimaliseren.
 • de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen.
 • onze activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging continu verbeteren.

Wij, de directie en de medewerkers, verbinden ons ertoe het informatiebeveiligingsbeleid en de doelstellingen ervan als een gemeenschappelijk streven te beschouwen en alle activiteiten binnen ons bedrijf daarop af te stemmen.

De directie
Mag. Elmar Hartmann

Datum: 21 januari 2022
Versie: V 01.00

DOWNLOAD Informatiebeveiligingsbeleid

Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Doel

Het gezondheids- en veiligheidsbeleid van GANTNER onderstreept het engagement van het management en de werknemers om de gezondheid en veiligheid van alle werknemers, bezoekers en aannemers te behouden en te bevorderen. Het is bedoeld om de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers, aannemers en bezoekers, en iedereen die door onze bedrijfsactiviteiten kan worden beïnvloed, weg te nemen of te beperken. Het doel van het gezondheids- en veiligheidsbeleid is ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Gezondheidspreventiemaatregelen spelen in deze context ook een belangrijke rol en worden in acht genomen.

Verantwoordelijkheden

GANTNER werkt samen met externe experts op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk om het nodige belang te hechten aan gezondheid en veiligheid op het werk. Regelmatige opleidingen, bewaking en preventieve maatregelen bieden een uitgebreid kader voor dit onderwerp. Het management van GANTNER, ondersteund door externe experts, is verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van:

 • een veilige werkomgeving;
 • veilige werksystemen;
 • veilige werkomstandigheden en opslagplaatsen voor chemische stoffen;
 • voorzieningen voor het welzijn van alle werknemers;
 • alle informatie, instructies, opleiding en toezicht die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle werknemers worden behoed van letsel, stress en gezondheidsrisico’s;
 • preventieve maatregelen voor gezondheidsbevordering (bv. hygiënemaatregelen).

Werknemers zijn verantwoordelijk voor:

 • het verzorgen van hun eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen op de werkplek;
 • het naleven van alle redelijke richtlijnen (zoals veilige werkprocedures, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, de naleving van hygiënevoorschriften) voorzien door het management en de gezondheids- en veiligheidsagenten;
 • hun actieve deelname aan interne evenementen rond alle relevante onderwerpen met betrekking tot gezondheid en arbeidsveiligheid.

Wij verwachten van bezoekers en aannemers dat zij:

 • onze ‘Regels rond veiligheid, noodsituaties en gedrag’ naleven, die zullen worden overhandigd;
 • de instructies van het management, leidinggevenden en bevoegd personeel volgen.

 DOWNLOAD Gezondheids- en veiligheidsbeleid

De directie
Dipl.-Ing. (FH) Georg Seidlich MSc MBA

Datum: 9 februari 2022
Versie: V 02.10

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (bijv. tracking pixels) om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken (bijv. taalinstellingen) en voor zover u uw toestemming hebt gegeven voor statistische, analyse- en marketingdoeleinden.

Behalve de voor de goede werking vereiste cookies (essentiële cookies), die niet gedeselecteerd kunnen worden, kunt u de afzonderlijke cookies voor statistische en marketingdoeleinden individueel aanvaarden of weigeren.

Met deze cookies worden door ons en door derden (die ook in de VS gevestigd zijn) persoonsgegevens verwerkt. Het Europees Hof van Justitie heeft geen adequaat beschermingsniveau voor de Verenigde Staten bevestigd. Het risico bestaat met name dat uw gegevens voor controle- en toezichtdoeleinden door de Amerikaanse autoriteiten worden gebruikt en dat er geen doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar zijn.

Door te klikken op ‘Alle cookies (incl. Amerikaanse aanbieders) accepteren’ stemt u ermee in dat cookies van ons en van derden (ook in de VS) mogen worden gebruikt zoals beschreven in onze privacyverklaring.

U kunt uw verleende toestemmingen op ieder moment intrekken via het gedeelte ‘Cookie-instellingen’ onderaan de website.

Voor meer informatie: Privacyverklaring & Impressum